Termes legals

1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA WEB

1. La utilització d’aquest espai web està subjecta a l’acceptació plena per part de l’usuari d’aquestes Condicions Generals d’ús, o bé d’aquelles que es trobin vigents a cada moment que l’usuari accedeixi al mateix.

2. Només es permet l’accés a aquest lloc així com el seu ús amb finalitats lícites, ajustant-se en tot moment el seu ús a les presents Condicions Generals, la llei aplicable a cada moment, així com la moral, bons costums i ordre públic. L’empresa es reserva el dret a retirar l’accés a aquest lloc, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal, així com a posar en coneixement de les autoritats competents la realització d’activitats que poguessin ser constitutives de delicte.

3. L’empresa es reserva el dret unilateral de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d’ús així com qualssevol altres condicions generals o particulars de la seva pàgina web. També es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Lloc Web, així com els continguts i les condicions requerides per a utilitzar els mateixos.

4. L’usuari reconeix que l’accés a aquest lloc es realitza sota el seu lliure consentiment i és responsabilitat exclusiva seva.

5. Arcasa apetito es reserva el dret de posar en coneixement de l’autoritat competent qualsevol altre ús que pugui atemptar contra els seus interessos o drets o que puguin ser constitutius de delicte.

6. Arcasa apetito es reserva el dret a posar fi a aquest servei web en qualsevol moment sense més requisit que l’avís en les presents condicions amb 15 dies d’antelació.

2. CLÀUSULA D’EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

1. Arcasa apetito no pot garantir la disponibilitat permanent del servei que ofereix aquest lloc, ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació continguda en el Web aquest lloc.

2. En el cas que, per un atac informàtic, es produïssin errors en la informació facilitada, Arcasa apetito no es fa responsable de tals errors així com dels danys causats per l’ús de la informació derivada d’aquests errors.

3. El contingut d’aquesta web és merament informatiu, no fent-se responsable en cap moment sobre els possibles errors produïts en la seva presentació. Si desitja informació més detallada, pot posar-se en contacte a través de l’adreça de correu info@arcasa-apetito.com.

3. RÈGIM DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

1. La propietat industrial i intel·lectual de quants logotips, noms comercials dels productes del Arcasa apetito, als quals es fa referència en aquest lloc, apareguin o no en negreta i amb el símbol ®, són marques registrades d’entitats del Arcasa apetito, o qualsevol element incorporat en el disseny d’aquest lloc pertany en exclusiva a Arcasa apetito. L’usuari reconeix i accepta aquests drets. Quedant el seu ús prohibit excepte allò expressament permès en aquest articulat. Els elements d’aquesta web sobre els quals Arcasa apetito no té drets de propietat intel·lectual o industrial són usats amb el corresponent permís.

2. Queda prohibida la reproducció de tot o part del contingut de www.arcasa-apetito.com com la seva transmissió o registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es disposi de l’autorització prèvia, per escrit, de Arcasa apetito.

3. No està permès eludir el copyright sobre els drets de Arcasa apetito, així com eludir o tractar d’eludir els sistemes que hi hagi o pugui haver de protecció dels continguts. Es permet el dret de cita sempre que s’indiqui la font de la qual prové.

4. Qualsevol violació dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’aquest portal o els elements de Arcasa apetito serà objecte de les oportunes mesures legals per a assolir la protecció d’aquests.

4. LEGISLACIÓ APLICABLE

1. Arcasa apetito informa que aquesta web es troba allotjat a Espanya, país en el qual ofereix els seus serveis, i per això d’única legislació aplicable per a resoldre qualsevol conflicte respecte a la interpretació d’aquestes condicions, és la legislació espanyola, així com els Tractats Internacionals que hagi subscrit Espanya. Cap informació continguda en aquesta web s’ha d’interpretar com una oferta o promoció de cap producte ni de les indicacions de cap producte, que no hagin estat autoritzats per les lleis i normativa del país en el qual resideix el lector.

2. Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’usuari se sotmet a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona, per a resoldre qualsevol controvèrsia relacionada amb l’apartat anterior.

5. Política de protecció de dades

D’acord amb el que disposa el Reglament Europeu de Protecció de dades 2016/679 i la seva transposició a la legislació espanyola com a Llei Orgànica (“LOPD”), així com la resta de  normativa que desplega la seva aplicació, l’informem que les seves dades personals formaran part d’un fitxer responsabilitat de ARCASA APETITO S.L.   que té com a finalitats la comunicació, contractació, relació i/o gestió dels productes i serveis que ofereix. No hi ha previsió que aquestes dades puguin ser cedides o comunicades a tercers, al marge de les assenyalades per la normativa vigent.

La persona interessada autoritza de forma expressa el tractament de les seves dades personals per a aquestes finalitats.

Si vol exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició respecte al tractament de les seves dades personals li demanem que ens ho comuniqui, via carta, a ARCASA APETITO, S.L. Gaspar Fàbregas 81, planta 3 – 08950- Esplugues de Llobregat o ens remeti un correu electrònic a l’adreça electrònica següent: info@arcasa-apetito.com

COM POSAR-SE EN CONTACTE

Si desitja aclarir qualsevol aspecte sobre les condicions d’ús descrites, pot dirigir-se la següent adreça: info@arcasa-apetito.com si ho fa a través de correu electrònic o bé per escrit a ARCASA APETITO, S.L., Gaspar Fàbregas, 81 planta 3ª, 08950,  Esplugues de Llobregat – (Barcelona)

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS

ARCASA APETITO, S.L.

Domicili Social:
Gaspar Fàbregas, 81 planta 3ª
08950,  Esplugues de Llobregat (Barcelona)
España – (Spain)
Telf +34 902 082 980
info@arcasa-apetito.com – https://www.arcasa-apetito.com